Praktijktvoorwaarden 2023

Eenduidige en open communicatie is belangrijk, als je bij Haptotherapie Bolsward in behandeling komt, zowel voor jou, als voor de praktijk. Op alle, door Haptotherapie Bolsward, gegeven behandelingen zijn de voorwaarden van toepassing, zoals hierna zijn verwoord.

KWALITEIT
Haptotherapie Bolsward hanteert de kwaliteitseisen zoals opgesteld door het kwaliteitsregister GZ-Haptotherapeut van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH).  Op de website van de VVH vindt u meer informatie over de beroepscode, deze is desgewenst ook opvraagbaar bij Haptotherapie Bolsward.

MAILCONTACT
Jouw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het maken van afspraken, facturatie en het verstrekken van praktijkinformatie. Indien inhoudelijke beantwoording van uw vragen t.a.v. de behandeling niet kan wachten tot de volgende afspraak, wordt u verzocht dat in uw mail kenbaar te maken.

VERPLAATSEN/ANNULEREN AFSPRAAK
Indien een geplande afspraak niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren (weekend en feestdagen niet meegerekend) bij Haptotherapie Bolsward bekend te zijn. In geval van een niet nagekomen afspraak of te late berichtgeving, ontvangt u een factuur ter waarde van € 45,00.

WAARNEMING BIJ AFWEZIGHEID
Indien Haptotherapie Bolsward voor onbepaalde tijd gesloten is, is waarneming door een GZ-haptotherapeut gewaarborgd.

TARIEF
Haptotherapie en Relatietherapie worden gegeven door geregistreerde GZ-haptotherapeuten. Actuele tarieven staan vermeld op de website.

BETALING
Na jouw behandeling, ontvang je per mail een factuur. Haptotherapie Bolsward hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, voortvloeiend uit de behandeling ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Hierna kunt u deze ter vergoeding voorleggen aan uw zorgverzekeraar.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, ook nog na de in artikel 1 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

VERGOEDING
Haptotherapie wordt in het algemeen vergoed onder de noemer complementaire zorg, alternatieve behandelwijzen, psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die u kiest of gekozen heeft.

Vergoeding van zorg uit de aanvullende verzekering, gaat niet ten koste van het verplichte en/of vrijwillig eigen risico.

Het overzicht van de vergoedingen van Haptotherapie van alle zorgverzekeraars die haptotherapie hebben opgenomen in de aanvullende verzekering, vindt u hier.

PRIVACYVERKLARING
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk van deze verordening ligt op de verantwoordelijkheid van Haptotherapie Bolsward om aan te kunnen tonen dat alle verkregen gegevens, bij Haptotherapie Bolsward in veilige handen zijn. In de privacyverklaring is alles omtrent bewaren en verwerken van gegevens  vastgelegd. De privacyverklaring is in te zien op de website en desgewenst opvraagbaar.

KLACHTEN
Wanneer er sprake is van een klacht en dit niet door middel van een gesprek kan worden opgelost, dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de VVH. Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat eventuele vragen te beantwoorden.

Haptotherapie Bolsward is door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om anoniem een incident/klacht te melden bij de beroepsvereniging. De bedoeling hiervan is, dat van situaties wordt geleerd en dat de zorg hierdoor wordt verbeterd. Met het melden van uw klacht draag je hieraan bij en wellicht is dat voor jou voldoende.

Mocht je er met Haptotherapie Bolsward niet uit kunnen komen of het gesprek met de vertrouwenspersoon is voor jou onvoldoende geweest, dan kan je overwegen om verdere stappen te ondernemen. Je kunt dan de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij/zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Raadpleeg voor contactgegevens de VVH. Pas als na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris er geen passende oplossing is gekomen, dan is er sprake van een geschil. Haptotherapie Bolsward is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz. De klachtenfunctionaris van de VVH, kan u hier meer over vertellen.

“Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen"